Regulamin świadczenia usług dietetycznych

PORADNIA DIETETYCZNA PROFESJONALNY DIETETYK ROKSANA JURCZAK-AMROZIEWICZ

§1 Postanowienia regulaminu

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych, których usługodawcą jest Dietetyk mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz

§2 Definicje

 1. Dietetyk  mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz, właścicielka PORADNI DIETETYCZNEJ PROFESJONALNY DIETETYK ROKSANA JURCZAK-AMROZIEWICZ, NIP: 499 054 60 35; REGON: 361325478.
 2. Usługodawca – Dietetyk, mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz
 3. Pacjent  każda osoba, która korzysta z usług Dietetyka
 4. Materiały/Dieta – każda porada w formie pisemnej, w tym zalecenia, jadłospisy, pomiary itp., przekazywane osobiście lub online
 5. Usługa dietetyczna – każda usługa wykonywana przez Dietetyka w gabinecie na rzecz Pacjenta, za którą jest pobierana opłata.

§3 Przedmiot działania

 1. Dietetyk świadczy odpłatne usługi, wg cennika zamieszczonego na jego stronie internetowej. Dietetyk zastrzega sobie również możliwość indywidualnego określenia ceny konsultacji/usługi w sytuacji skomplikowanych jednostek chorobowych, preferencji żywieniowych i innych.
 2. Dietetyk w ramach Usług dietetycznych przeprowadza wizyty wstępne i kontrolne, opracowuje Materiały dla Pacjenta, a także dokonuje pomiarów antropomentrycznych, przeprowadza analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej i edukuje z zakresu żywienia Pacjenta lub grupę Pacjentów.
 3. Materiały dla Pacjenta są przekazywane na 2 sposoby (wybór wg preferencji Pacjenta) – przesyłane drogą e-mailową lub odbierane osobiście w gabinecie, w wyznaczonym terminie.

§4 Obowiązki dietetyka

 1. Dietetyk, w określonym na wizycie terminie, przekazuje Pacjentowi Materiały – przesyłane drogą e-mailową lub odbierane osobiście w gabinecie w wyznaczonym terminie.
 2. Termin oczekiwania to maksymalnie 7 dni roboczych, od momentu spełnienia przez Pacjenta jego obowiązków, w tym przekazania wszystkich niezbędnych do opracowania Diety informacji, jak również dokonania opłaty za zamówioną Usługę dietetyczną.
 3. W razie potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem poprzez telefon lub pocztę e-mail.
 4. Dietetyk jednorazowo podczas pierwszej wizyty kontrolnej lub wcześniej, np. po kontakcie telefonicznym/e-mailowym, dokonuje jednorazowej, bezpłatnej modyfikacji Diety, która następnie jest przekazywana w formie online (poczta e-mail) lub osobiście. Jednakże zmiany mogą dotyczyć jedynie eliminacji produktów nietolerowanych / na które pacjent ma alergię lub awersję, a o których nie wspomniał na pierwszej wizycie, albo też ma trudności z zakupem poszczególnego produktu.

§5 Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent osobiście zjawia się na wizycie lub online z wykorzystaniem odpowiedniego kwestionariusza złożenia zamówienia i udziela wszelkich informacji niezbędnych do opracowania prawidłowej Diety przez Dietetyka. Jeśli Pacjent udzieli Dietetykowi niepełnych lub nieprawdziwych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, czy też nie przekaże informacji dot. zmian w swoim stanie zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i skutki zdrowotne zastosowanej przez Pacjenta Diety.
 2. W sytuacji konsultacji osoby niepełnoletniej, dziecko na wizycie musi pojawić się razem z opiekunem, który udzieli w jego imieniu odpowiednich informacji niezbędnych do opracowania ww. Diety.
 3. W trakcie korzystania z Usług dietetycznych, Pacjent powinien udzielać jedynie prawdziwych i rzetelnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, zażywanych lekach i suplementach diety, jak również na bieżąco informować Dietetyka o zaistniałych zmianach.
 4. Pacjent zmienia termin wizyty jedynie po wcześniejszej konsultacji z Dietetykiem. Informację odnośnie rezygnacji czy przełożenia wizyty należy dokonać nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą.
 5. Jeśli Pacjent wcześniej opłacił wizytę, np. ramach pakietu, a nie zjawił się w wyznaczonym terminie, jak również nie skontaktował się z Dietetykiem w celu przełożenia ww. wizyty, wizyta zostaje uznana za odbytą.
 6. Pacjent jest zobowiązany do każdorazowej konsultacji z Dietetykiem odnośnie wprowadzania zmian do DietyPacjent nie może we własnym zakresie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w opracowanym przez Dietetyka jadłospisie i zaleceniach.
 7. Pacjent w uzasadnionych przypadkach może kontaktować się z Dietetykiem poprzez telefon/SMS, pocztę e-mail.
 8. Pacjent decydując się na usługę dietetyczną musi zaakceptować regulamin usług, jak również wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dokonania ww. Usługi dietetycznejPacjent wówczas wyraża zgodę na zaproponowaną przez Dietetyka terapię i zobowiązuje się na zastosowanie Diety opracowanej przez Dietetyka.
 9. Pacjent na pierwszej wizycie/podczas złożenia zamówienia online uiszcza pełną opłatę za Usługę dietetyczną, w tym opracowanie Materiałów/Diety. Każda dodatkowa usługa i wizyta jest dodatkowo płatna.

§6 Ochrona prywatności

 1. Wszelkie dane udostępniane przez pacjenta w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być uznane za dane osobowe wg art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są poufne, będą zatem wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia ww. konsultacji, opracowania Diety i przeprowadzania wizyt kontrolnych, a także do kontaktu z Pacjentem

§7 Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, który nie stosował się do zaleceń Usługodawcy, jak również na skutek zatajenia przez Pacjenta informacji o istotnych faktach i okolicznościach dot. swojego stanu zdrowia, w tym braku niezbędnych badań i innych aspektówktóre miałyby wpływ na określenie zaleceń i stanowiłyby przeciwwskazanie do zastosowanie określonych zaleceń, a o których Dietetyk nie został poinformowany.
 2. Dietetyk nie ponosi również odpowiedzialności za efekty stosowania Diety przez osoby postronne.
 3. Dietetyk opracowuje Diety zgodnie z aktualną wiedzą naukową, zachowując zasady sztuki dietetycznej i dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną dbałością o zdrowie Pacjenta. Ze względu na złożoność problemu, zmienność osobniczą i złożoność organizmu ludzkiego, skutki stosowania Diety nie zawsze są możliwe do przewidzenia, jak również nie można w 100% zagwarantować skuteczności terapii i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Dietetyk nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak lub niepełne rezultaty Diety, jak również za ewentualne negatywne skutki jej stosowania.
 4. Wszelkie Materiały otrzymane od Dietetyka są objęte prawami autorskimi. W związku z tym każde przekazywanie materiałów osobom trzecim, a przede wszystkim kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka, wiąże się z odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich przez PacjentaMateriały od Dietetyka mogą być wykorzystywane i kopiowane przez Pacjenta jedynie do jego osobistego użytku. Pacjent nie może ich kopiować, rozpowszechniać, udostępniać osobom trzecim bez zgody Dietetyka.
 5. Dokonanie opłaty za Usługi dietetyczne są jednoznaczne z akceptacją ww. regulaminu usług.
Zgoda na leczenie dietetyczne

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.), wyrażam zgodę na korzystanie z usług Dietetyka. Oświadczam również, że wszystkie, udzielone przeze mnie informacje są wyczerpujące i prawdziwe, odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych przez mnie leków i/lub suplementów diety, jak również preferencji żywieniowych. Zobowiązuję się również do poinformowania Dietetyka o każdych zmianach mojego stanu zdrowia. Ponadto wiadome mi jest, że ww. informacje są poufne.

Zasady uwzględnione w powyższym regulaminie przeczytałam/em i są dla mnie zrozumiałe. Jak również zostały mi przekazane wszelkie niezbędne wyjaśnienia odnośnie przebiegu Diety.

Wiadome mi jest, że terapia dietetyczna jest opracowywana i prowadzona w celu wyeliminowania określonego problemu, w związku, z czym może nie być skuteczna w wyeliminowaniu problemów zdrowotnych, w tym ukrytych. Zdaję sobie również sprawę, że pozytywne efekty leczenia nie są w 100% zagwarantowane, tak jak jest to w przypadku każdej procedury ogólnomedycznej.  

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roksana Jurczak-Amroziewicz, prowadząca działalność pod firmą Profesjonalny Dietetyk Roksana Jurczak-Amroziewicz, ul. Kolejowa 71/7; 75-108 Koszalin, NIP: 4990546035, e-mail: kontakt@profesjonalnydietetyk.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• wykonanie zawartej z nami umowy (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
• wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie: prowadzenia konsultacji, układania i opracowywania jadłospisów, badań laboratoryjnych, usług hostingowych, kontaktu telefonicznego i/lub poprzez e-mail, systemu mailingowego, wystawiania faktur i prowadzenia księgowości, usług prawnych, usług informatycznych, usług marketingowych, usług pocztowych i kurierskich, usług związanych z finansowaniem.

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

5) Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google LCC. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

6) Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail kontakt@profesjonalnydietetyk.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

8) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy