Regulamin

Strony internetowej: https://profesjonalnydietetyk.pl

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Roksana Jurczak-Amroziewicz, prowadząca Serwis internetowy: https://profesjonalnydietetyk.pl i posługująca się adresem mailowym: kontakt@profesjonalnydietetyk.pl, który wykorzystywany jest do obsługi serwisu i kontaktu związanego z Serwisem.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://profesjonalnydietetyk.pl/regulamin/
5. Serwis/Strona internetowa – serwis internetowy działający pod adresem https://profesjonalnydietetyk.pl, w obrębie którego funkcjonuje Sklep internetowy,
6. Sklep – sklep internetowy działający w ramach Serwisu, pod adresem: https://profesjonalnydietetyk/sklep
7. Sprzedawca/Dietetyk – mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz, prowadząca działalność pod firmą PORADNIA DIETETYCZNA PROFESJONALNY DIETETYK ROKSANA JURCZAK-AMROZIEWICZ, Ul. R. Traugutta, 31/23; 75-569 Koszalin,  NIP: 499 054 60 35; REGON: 361325478
8. Usługa dietetyczna – każda indywidualna usługa wykonywana przez Dietetyka na rzecz Pacjenta, za którą jest pobierana opłata: Konsultacja dietetyczna, Jadłospis, Produkt cyfrowy.
9. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej lub jadłospisu. Usługa jest świadczona przez Dietetyka w siedzibie Dietetyka, drogą elektroniczną, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie.
10. Jadłospis – plan dietetyczny opracowywany indywidualnie na podstawie wywiadu dietetycznego i wiedzy dietetyka, uwzględniający zalecenia, proponowane potrawy wraz ze składnikami, miarami domowymi, przepisami, listą zakupów, przekazywany w formie papierowej lub elektronicznej.
11. Produkt cyfrowy – Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

§2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Serwisu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość przeglądania treści publicznie dostępnych na Serwisie, a także kontaktu z Dietetykiem, zapisania się na Konsultację dietetyczną w siedzibie firmy, a także Dietetyk zapewnia Klientowi/Konsumentowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w tym e-booków, świadczenia usług z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Serwisu/Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Dietetyka, a także z Serwisu, Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.
3. Do korzystania z Serwisu/Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
     a) Dostęp do Internetu,
     b) Standardowy system operacyjny,
     c) Standardowa przeglądarka internetowa,
     d) Przeglądarka plików .pdf,
     e) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klient nie może dokonać zakupu w Serwisie/Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu/Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie/Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu/Sklepu są cenami brutto.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu/Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi przeglądanie publicznie dostępnych treści Serwisu, a także umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Serwisie/Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie/Sklepie.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu/Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu/Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu/Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu/Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu/Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@profesjonalnydietetyk.pl W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu/Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4
Składanie zamówienia

1. Umówienie na konsultację w siedzibie firmy odbywa się telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Złożenie zamówienia odbywa się w dniu umówionej wizyty, w trakcie konsultacji dietetycznej. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może w trakcie konsultacji porozmawiać o swoich wątpliwościach z Dietetykiem.
2. Złożenie zamówienia za konsultację online następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, a także warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem. Złożenie zamówienia na konsultację online można również dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@profesjonalnydietetyk.pl.
4. Po złożeniu zamówienia na konsultację online, Klient musi dokonać płatności przelewem tradycyjnym na konto bankowe wskazane przez Dietetyka i przesłać potwierdzenie płatności do Dietetyka. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
5. Złożenie zamówienia poprzez Sklep odbywa się poprzez dodanie wybranych produktów cyfrowych do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu (w ramach zakładki „Sklep”). W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient/Konsument może skontaktować się z Dietetykiem.
6. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. W przypadku zakupu poprzez Sklep Klient musi dokonać płatności w całości za Produkt/Usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
7. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

     a). W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
     b). W przypadku konsultacji dietetycznej  umowa o świadczenie usług.

8. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
9. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

Szczegóły dotyczące oferty zostały opisane w Załączniku nr 1.

§5
Konsultacje dietetyczne

1. W ramach Serwisu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji: 

     a). W siedzibie Dietetyka

          i. Klient umawia się na konsultację dietetyczną telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy i ustala wraz z Dietetykiem dogodny termin lub umawia się poprzez harmonogram wizyt online, udostępniony na Stronie internetowej, wypełnia też ankietę dietetyczną online. 
          ii. Płatności w całości należy dokonać najpóźniej w dniu wizyty, na koniec konsultacji dietetycznej. Płatności należy dokonać gotówką w siedzibie Dietetyka (należy mieć przygotowane odliczone pieniądze). 

          iii. Anulacji bądź zmiany terminu konsultacji należy dokonać najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. W przypadku wykupionej Usługi dietetycznej w formie pakietu, wizyta, która nie została w odpowiednim terminie umówiona przez Klienta w terminie trwania pakietu, anulowana lub przełożona na inny termin przez Klienta, zostaje uznana za odbytą i nie podlega przesunięciu na inny termin, ani zwrotowi. 

          iv. W trakcie wizyty Dietetyk przeprowadza z Klientem wywiad zdrowotno-żywieniowy, wykonuje niezbędne pomiary, w tym badanie składu ciała (o ile jest brak przeciwwskazań) i ustala cele i terminy: odbioru diety i następnej konsultacji, o ile Klient chce dokonać rezerwacji terminu w trakcie wizyty. Dietetyk zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji, która osoba może mieć wykonane badanie składu ciała, a która ma do tego przeciwwskazania. Klient otrzymuje plan żywieniowy w wyznaczony przez Dietetyka dzień, w ciągu 10 dni roboczych od dnia konsultacji dietetycznej, w godzinach 9.00 – 16.00. Realizacja zamówienia (przekazania jadłospisu) następuje poprzez wybrany przez Klienta sposób odbioru: odbiór Jadłospisu w wyznaczonym terminie w siedzibie firmy lub poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia/w trakcie konsultacji dietetycznej, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zamówionego Jadłospisu. Jeśli Klient nie zjawi się w wyznaczonym terminie po odbiór Jadłospisu, zostaje on przesłany Klientowi na wskazany w trakcie konsultacji adres e-mail. Z chwilą wysyłki wiadomości z Jadłospisem, treści objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

     b). Online

          i. Klient zamawia konsultację i jadłospis / pakiet dietetyczny poprzez  wypełnienie formularza zamówienia, następnie ustala wraz z dietetykiem termin konsultacji online i uzupełnienia ankietę dietetyczną, udostępnioną Klientowi.
          ii. Po ustaleniu dogodnego terminu konsultacji online wraz z Dietetykiem Kupujący wpłaca przelewem tradycyjnym zaliczkę w kwocie 50 zł, na konto wskazane przez Dietetyka. Resztę kwoty za konsultację uiszcza na 7 dni przed terminem konsultacji (zadatek zaliczany jest na poczet całości kwoty). Jeśli wybrany termin wizyty jest w ciągu 7 dni, od razu należy wpłacić pełną kwotę za wizytę. 
          iii. W przypadku braku wpłaty całości kwoty w ciągu 7 dni rezerwacja terminu zostanie anulowana a zadatek zatrzymany przez Dietetyka.
          iv. Kupujący ma również możliwość uiszczenia całej kwoty w momencie rezerwacji wizyty. Wówczas w momencie anulacji wizyty w terminie powyżej 7 dni, cała kwota jest mu zwracana. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje anulacji terminu wizyty na mniej niż 7 dni, Dietetyk zatrzymuje kwotę zadatku, tj. 50 zł, a reszta kwoty jest zwracana.
          v. Konsultacja online odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie, poprzez wybrany komunikator internetowy lub rozmowę telefoniczną i trwa od 30 do 60 minut.
          vi. W trakcie wizyty Dietetyk przeprowadza z Klientem wywiad zdrowotno-żywieniowy, analizuje sposób żywienia i ustala dalsze kroki. Klient otrzymuje plan żywieniowy w wyznaczony przez Dietetyka dzień, w ciągu 10 dni roboczych od dnia konsultacji dietetycznej, w godzinach 9.00 – 16.00.

2. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
3. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.  
4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   
5. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 
6. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
7. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim 
8. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu.

§6
Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu i Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
2. Płatności za usługi online i produkty cyfrowe zamówione w Sklepie na konto bankowe nr: 96 1050 1559 1000 0097 4936 8032 ING Bank Śląski S.A. 
3. Płatności za Usługi w siedzibie firmy są dokonywane gotówką, w trakcie konsultacji dietetycznej. Płatność za Usługę musi być dokonana w całości.
4. W przypadku konsultacji w siedzibie firmy, plan dietetyczny zostanie dostarczony w określonym terminie, po przeprowadzeniu konsultacji dietetycznej.
5. W przypadku konsultacji online, plan dietetyczny, zostanie dostarczony w określonym terminie, po wypełnieniu „Ankiety dietetycznej”, którą wypełnia Klient i przeprowadzeniu konsultacji online w wyznaczonym terminie.
6. Konsultacja online zostaje przeprowadzona po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za Usługę w określonym terminie. Jeśli Dietetyk nie otrzyma pełnej wpłaty za Usługę w określonym terminie lub Klient zrezygnował z Usługi, rezerwacja wizyty zostaje anulowana.
7. Dieta zostanie wysłana Klientowi do 10 dni roboczych od dnia konsultacji.

§7
Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §9.

§8
Prawa własności intelektualnej

1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Serwisie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu/Sklepu należą do Dietetyka.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł z Dietetykiem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Z dniem 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Dietetykiem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
5. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10
Odpowiedzialność za wady

1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może kontaktować się z Dietetykiem pocztą elektroniczną.
5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu wspieranie procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
9. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§11
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu/Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://profesjonalnydietetyk.pl/polityka-prywatnosci/

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetyka,
2.3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2.4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
2.5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13
Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu

1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie/Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu/Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Dietetykiem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2023 rok.
5. Archiwalna wersja Regulaminu dostępna jest do pobrania w formie pliku .pdf: Regulamin_archiwalna_wersja nr 1 , Regulamin_archiwalna_wersja_nr_2 i Regulamin_archiwalna_wersja_nr_3

Konsultacje w siedzibie firmy. Opis oferowanych Usług:

     a). Konsultacja dietetyczna obejmuje:

          • pierwszą konsultację w siedzibie firmy, trwającą od 45 do 60 minut, obejmującą przeprowadzenie przez Dietetyka wywiadu dietetycznego, niezbędnych pomiarów i ustalenie planu działania. 

     b). Indywidualny jadłospis tygodniowy obejmuje:

          • 1x indywidualnie dopasowany jadłospis tygodniowy dostosowany do stanu zdrowia Klienta, uwzględniający preferencje smakowe Klienta (szczegółowy jadłospis tygodniowy z gramaturą, miarami domowymi i przepisami)
          • 1 x indywidualnie dopasowane zalecenia dietetyczne w formie pisemnej
          • 1 x listę zakupów do ww. jadłospisu
          • Jadłospis należy zamówić razem z konsultacją. Jadłospis nie jest ustalany bez przeprowadzania niezbędnej konsultacji dietetycznej.

     c). Konsultacja dietetyczna z zaleceniami obejmuje:

          • pierwszą konsultację w siedzibie firmy, trwającą od 45 do 60 minut, obejmującą przeprowadzenie przez Dietetyka wywiadu dietetycznego, niezbędnych pomiarów i ustalenie planu działania.
          • 1 x indywidualnie dopasowane zalecenia dietetyczne w formie pisemnej

     d). Wizyta kontrolna obejmuje:

          • kontrolną konsultację w siedzibie firmy, trwającą ok. 30 minut, obejmującą przeprowadzenie przez Dietetyka wywiadu dietetycznego, niezbędnych pomiarów i ustalenie planu działania.
          • jednorazową darmową modyfikację wcześniej zamówionego jadłospisu (2 uzasadnione zmiany)

     e). Wizyta kontrolna z jadłospisem tygodniowym obejmuje:

          • pierwszą konsultację w siedzibie firmy, trwającą od 45 do 60 minut, obejmującą przeprowadzenie przez Dietetyka wywiadu dietetycznego, niezbędnych pomiarów i ustalenie planu działania.
          • 1 x indywidualnie dopasowane zalecenia dietetyczne w formie pisemnej
          • kontrolną konsultację w siedzibie firmy, trwającą ok. 30 minut, obejmującą przeprowadzenie przez Dietetyka wywiadu dietetycznego, niezbędnych pomiarów i ustalenie planu działania.
          • 1x indywidualnie dopasowany jadłospis tygodniowy dostosowany do stanu zdrowia Klienta, uwzględniający preferencje smakowe Klienta (szczegółowy jadłospis tygodniowy z gramaturą, miarami domowymi i przepisami)
          • 1 x indywidualnie dopasowane zalecenia dietetyczne w formie pisemnej
          • 1 x listę zakupów do ww. jadłospisu

Konsultacje online. Opis oferowanych Usług:

Przed dokonaniem płatności za konsultacje online należy skontaktować się z Dietetykiem w celu ustalenia pytania o dostępność terminów. Pytanie można zadać drogą telefoniczną lub mailową. Standardowy czas oczekiwania na konsultację, to 2 tygodnie, może on jednak ulec wydłużeniu do 4 tygodni. 

     a). Konsultacja online z jadłospisem obejmuje:

          • pierwszą konsultację online trwającą od 30 do 60 minut. Konsultacja jest prowadzona poprzez wybrany komunikator internetowy (najczęściej Skype) lub poprzez rozmowę telefoniczną.
          • ankietę dietetyczną wypełnianą przez Klienta online przed konsultacją online
          • 1 x indywidualnie dopasowany jadłospis tygodniowy dostosowany do stanu zdrowia Klienta, uwzględniający preferencje smakowe Klienta
          • 1 x indywidualnie dopasowane zalecenia dietetyczne w formie pisemnej
          • 1x listę zakupów do ww. jadłospisu

     b). Konsultacja kontrolna online z jadłospisem obejmuje:

          • jedną konsultację kontrolną online trwającą ok. 30 minut. Konsultacja jest prowadzona poprzez wybrany komunikator internetowy (najczęściej Skype) lub poprzez rozmowę telefoniczną
          • ankietę dietetyczną kontrolną, wypełnianą przez Klienta online przed konsultacją online
          • 1x indywidualnie dopasowany jadłospis tygodniowy dostosowany do stanu zdrowia Klienta, uwzględniający preferencje smakowe Klienta
          • 1 x indywidualnie dopasowane zalecenia dietetyczne w formie pisemnej
          • 1x listę zakupów do ww. jadłospisu

     c). Dodatkowy jadłospis tygodniowy obejmuje:

  • jadłospis na 7 dni bez zaleceń
  • możliwy do zamówienia jako dodatkowy tydzień do wcześniej zamówionego jadłospisu tygodniowego (max. do 2 tyg. po konsultacji)
  • nie można zamówić tylko tygodniowego jadłospisu bez odbycia wcześniej konsultacji.

      d). Modyfikacja wcześniejszego jadłospisu obejmuje:

  • max. 10 różnych modyfikacji, w tym: wprowadzenie innych posiłków/potraw (max. 7 łącznie), podmiana max. 10 składników diety), modyfikacja kaloryczności, podaży B, T, W, inne zmiany niewymienione.

* Dietetyk odpowiada na wiadomości mailowe w dni robocze i telefoniczne, w godzinach od 9.00 do 16.00.