REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług dietetycznych
PORADNIA DIETETYCZNA PROFESJONALNY DIETETYK ROKSANA JURCZAK-AMROZIEWICZ

 
§1 Postanowienia regulaminu
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych, których usługodawcą jest Dietetyk mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz

§2 Definicje

 1. Dietetyk  mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz, właścicielka PORADNI DIETETYCZNEJ PROFESJONALNY DIETETYK ROKSANA JURCZAK-AMROZIEWICZ, NIP: 499 054 60 35; REGON: 361325478.
 2. Usługodawca – Dietetyk, mgr Roksana Jurczak-Amroziewicz
 3. Pacjent  każda osoba, która korzysta z usług Dietetyka
 4. Materiały/Dieta – każda porada w formie pisemnej, w tym zalecenia, jadłospisy, pomiary itp., przekazywane osobiście lub online
 5. Usługa dietetyczna – każda usługa wykonywana przez Dietetyka w gabinecie na rzecz Pacjenta, za którą jest pobierana opłata.

§3 Przedmiot działania

 1. Dietetyk świadczy odpłatne usługi, wg cennika zamieszczonego na jego stronie internetowej. Dietetyk zastrzega sobie również możliwość indywidualnego określenia ceny konsultacji/usługi w sytuacji skomplikowanych jednostek chorobowych, preferencji żywieniowych i innych.
 2. Dietetyk w ramach Usług dietetycznych przeprowadza wizyty wstępne i kontrolne, opracowuje Materiały dla Pacjenta, a także dokonuje pomiarów antropomentrycznych, przeprowadza analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej i edukuje z zakresu żywienia Pacjenta lub grupę Pacjentów.
 3. Materiały dla Pacjenta są przekazywane na 2 sposoby (wybór wg preferencji Pacjenta) – przesyłane drogą e-mailową lub odbierane osobiście w gabinecie w wyznaczonym terminie.

§4 Obowiązki dietetyka

 1. Dietetyk, w określonym na wizycie terminie, przekazuje Pacjentowi Materiały – przesyłane drogą e-mailową lub odbierane osobiście w gabinecie w wyznaczonym terminie.
 2. Termin oczekiwania to maksymalnie 5 dni roboczych, od momentu spełnienia przez Pacjenta jego obowiązków, w tym przekazania wszystkich niezbędnych do opracowania Diety informacji, jak również dokonania opłaty za zamówioną Usługę dietetyczną.
 3. W razie potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem poprzez telefon lub pocztę e-mail.
 4. Dietetyk jednorazowo podczas pierwszej wizyty kontrolnej lub wcześniej, np. po kontakcie telefonicznym/e-mailowym, dokonuje jednorazowej, bezpłatnej modyfikacji Diety, która następnie jest przekazywana w formie online (poczta e-mail) lub osobiście. Jednakże zmiany mogą dotyczyć jedynie eliminacji produktów nietolerowanych / na które pacjent ma alergię lub awersję, a o których nie wspomniał na pierwszej wizycie, albo też ma trudności z zakupem poszczególnego produktu.

§5 Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent osobiście zjawia się na wizycie i udziela wszelkich informacji niezbędnych do opracowania prawidłowej Diety przez Dietetyka. Jeśli Pacjent udzieli Dietetykowi niepełnych lub nieprawdziwych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, czy też nie przekaże informacji dot. zmian w swoim stanie zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i skutki zdrowotne zastosowanej przez Pacjenta Diety.
 2. W sytuacji konsultacji osoby niepełnoletniej, dziecko na wizycie musi pojawić się razem z opiekunem, który udzieli w jego imieniu odpowiednich informacji niezbędnych do opracowania ww. Diety.
 3. W trakcie korzystania z Usług dietetycznych, Pacjent powinien udzielać jedynie prawdziwych i rzetelnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, zażywanych lekach i suplementach diety, jak również na bieżąco informować Dietetyka o zaistniałych zmianach.
 4. Pacjent zmienia termin wizyty jedynie po wcześniejszej konsultacji z Dietetykiem. Informację odnośnie rezygnacji czy przełożenia wizyty należy dokonać nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą.
 5. Jeśli Pacjent wcześniej opłacił wizytę, np. ramach pakietu, a nie zjawił się w wyznaczonym terminie, jak również nie skontaktował się z Dietetykiem w celu przełożenia ww. wizyty, wizyta zostaje uznana za odbytą.
 6. Pacjent jest zobowiązany do każdorazowej konsultacji z Dietetykiem odnośnie wprowadzania zmian do DietyPacjent nie może we własnym zakresie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w opracowanym przez Dietetyka jadłospisie i zaleceniach.
 7. Pacjent w uzasadnionych przypadkach może kontaktować się z Dietetykiem poprzez telefon/SMS, pocztę e-mail.
 8. Pacjent decydując się na usługę dietetyczną musi zaakceptować regulamin usług, jak również wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dokonania ww. Usługi dietetycznejPacjent wówczas wyraża zgodę na zaproponowaną przez Dietetyka terapię i zobowiązuje się na zastosowanie Diety opracowanej przez Dietetyka.
 9. Pacjent na pierwszej wizycie uiszcza pełną opłatę za Usługę dietetyczną, w tym opracowanie Materiałów/Diety. Każda dodatkowa usługa i wizyta jest dodatkowo płatna.

§6 Ochrona prywatności

 1. Wszelkie dane udostępniane przez pacjenta w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być uznane za dane osobowe wg art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są poufne, będą zatem wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia ww. konsultacji, opracowania Diety i przeprowadzania wizyt kontrolnych, a także do kontaktu z Pacjentem

§7 Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, który nie stosował się do zaleceń Usługodawcy, jak również na skutek zatajenia przez Pacjenta informacji o istotnych faktach i okolicznościach dot. swojego stanu zdrowia, w tym braku niezbędnych badań i innych aspektówktóre miałyby wpływ na określenie zaleceń i stanowiłyby przeciwwskazanie do zastosowanie określonych zaleceń, a o których Dietetyk nie został poinformowany.
 2. Dietetyk nie ponosi również odpowiedzialności za efekty stosowania Diety przez osoby postronne.
 3. Dietetyk opracowuje Diety zgodnie z aktualną wiedzą naukową, zachowując zasady sztuki dietetycznej i dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną dbałością o zdrowie Pacjenta. Ze względu na złożoność problemu, zmienność osobniczą i złożoność organizmu ludzkiego, skutki stosowania Diety nie zawsze są możliwe do przewidzenia, jak również nie można w 100% zagwarantować skuteczności terapii i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Dietetyk nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak lub niepełne rezultaty Diety, jak również za ewentualne negatywne skutki jej stosowania.
 4. Wszelkie Materiały otrzymane od Dietetyka są objęte prawami autorskimi. W związku z tym każde przekazywanie materiałów osobom trzecim, a przede wszystkim kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka, wiąże się z odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich przez PacjentaMateriały od Dietetyka mogą być wykorzystywane i kopiowane przez Pacjenta jedynie do jego osobistego użytku. Pacjent nie może ich kopiować, rozpowszechniać, udostępniać osobom trzecim bez zgody Dietetyka.
 5. Dokonanie opłaty za Usługi dietetyczne są jednoznaczne z akceptacją ww. regulaminu usług.

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE DIETETYCZNE
 

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.), wyrażam zgodę na korzystanie z usług Dietetyka. Oświadczam również, że wszystkie, udzielone przeze mnie informacje są wyczerpujące i prawdziwe, odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych przez mnie leków i/lub suplementów diety, jak również preferencji żywieniowych. Zobowiązuję się również do poinformowania Dietetyka o każdych zmianach mojego stanu zdrowia. Ponadto wiadome mi jest, że ww. informacje są poufne.

Zasady uwzględnione w powyższym regulaminie przeczytałam/em i są dla mnie zrozumiałe. Jak również zostały mi przekazane wszelkie niezbędne wyjaśnienia odnośnie przebiegu Diety.

Wiadome mi jest, że terapia dietetyczna jest opracowywana i prowadzona w celu wyeliminowania określonego problemu, w związku, z czym może nie być skuteczna w wyeliminowaniu problemów zdrowotnych, w tym ukrytych. Zdaję sobie również sprawę, że pozytywne efekty leczenia nie są w 100% zagwarantowane, tak jak jest to w przypadku każdej procedury ogólnomedycznej.  

 KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORADNIA DIETETYCZNA PROFESJONALNY DIETETYK ROKSANA JURCZAK-AMROZIEWICZ, z siedzibą w Mścicach ul. Koszalińska 69/6; 76-031 Mścice, adres e-mail: kontakt@profesjonalnydietetyk.pl; Tel. 500 844 684.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych (wykonanie umowy o świadczenie usług dietetycznych, w tym m.in. udzielanie porady dietetycznej, konsultacja dietetyczna, ułożenie indywidualnego planu żywieniowego, itp.).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), umowy na świadczenie usług dietetycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązek prawny, który ciąży na na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizowania usług dietetycznych. 
 6. Pani/Pana dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej Pani/Pana danych osobowych.
 8. Dane nie będą podlegać profilowaniu przez Administratora danych osobowych (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO), o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest niezbędne do funkcjonowania poradni lub wykonania umowy z pacjentami. Po tym okresie dane są usuwane. Dane osobowe będą przechowywane przez:
           *   okres wykonywania obowiązków, który wynika z umowy
           *   okres, który wynika z przepisów prawa (w tym głównie rachunkowych i podatkowych)
           *   okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne, w związku z wykonywaniem ww. umowy
 
       10. Wszelkie wnioski i pytania związane z tematem przetwarzania danych osobowych proszę kierować pod adres poczty elektronicznej: kontakt@profesjonalnydietetyk.pl           

Kontakt

Przychodnia Lekarska SALVITA – Ul. Kolejowa 71/7;  75-108 Koszalin

500 844 684

kontakt@profesjonalnydietetyk.pl